Bądźmy tym pokoleniem, które położy kres nędzy w Europie i na całym świecie! Projekt “Karawana ATD 2009-2010”

Bądźmy tym pokoleniem, które położy kres nędzy w Europie i na całym świecie!

Projekt międzypokoleniowy zaangażowania obywatelskiego młodych Polaków, w tym młodych ze środowisk defaworyzowanych w celu mobilizacji Europy w roku 2010 (Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym).

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.

W marcu 2000 roku, w momencie ogłoszenia Strategii Lizbońskiej, szefowie państw i rządów UE zdecydowali się «podjąć zdecydowane kroki, by wykorzenić ubóstwo » do 2010 roku. Pomimo wielu wysiłków, znacząca część populacji europejskiej żyje cały czas w nędzy i nie ma dostępu do różnego rodzaju usług jak np. opieka lekarska.

W 2010 roku, z okazji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, UE chce jeszcze raz zwrócić uwagę na wspólną odpowiedzialność za przeciwdziałanie ubóstwu, która spoczywa nie tylko na decydentach, ale także na osobach z sektora publicznego i prywatnego.

Wyjątkowo ważnym celem tego Europejskiego Roku jest udzielenie głosu tym, którzy żyją na co dzień w ubóstwie i doświadczają wykluczenia społecznego.

Unia zamierza zrealizować wiele różnych działań : kampanie informacyjne, działania innowacyjne, akcje wyrażające solidarność, spotkania, debaty, konferencje, oraz konkursy, które będą okazją do pokazania realizacji działań zakończonych sukcesem. Bardzo ważnym elementem będzie zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i partii politycznych. Wiele różnych osób wywodzących się z organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji broniących praw osób żyjących w ubóstwie, partnerów społecznych, samorządów, władz regionalnych zostanie zaproszonych do zapoznania się z koncepcją i do współtworzenia działań związanych z Rokiem Europejskim.

W Europie ATD Czwarty Świat chciałoby już w 2009 roku zaangażować młodzież, by mogła brać czynny udział w wydarzeniach roku 2010.

Podejmowane międzynarodowe działania (np. Milenijne Cele Rozwoju – (MDGs), które zakładają osiągnięcie celów w okresie od 2015 do 2030 roku), mobilizacja światowych koalicji NGO (np. kampania « End Poverty – Be the generation ») podkreślają znaczenie, jaki może mieć pokolenie między 20 a 30 rokiem życia w kolejnym etapie historii ludzkości (jakim był koniec niewolnictwa czy też apartheidu albo niedawne wybory czarnoskórej osoby na prezydenta światowego mocarstwa). Tym razem chodzi o wykorzenienie biedy.

Głód nie jest beznadziejnym problemem, którego nie można rozwiązać, a tym czego nam brakuje jest brak prawdziwej woli i determinacji, by rzeczywiście go rozwiązać. Już w 1977 r. brytyjska Akademia Nauk opublikowała wyniki dwuletnich studiów nad głodem na świecie, prowadzone z udziałem ponad 1500 ekspertów z całego świata. We wnioskach stwierdzono: “Jeśli zaistnieje wola polityczna w naszym kraju i w pozostałych, […] istnieje możliwość rozwiązania głównych aspektów światowego głodu i niedożywienia w okresie jednej generacji”.

To właśnie to pokolenie ATD Czwarty Świat chciałoby mocno zaangażować w 2010 roku. Szczególnie zależy nam na młodych, którzy mają mniejsze szanse rozwoju, a którzy także powinni mieć możliwość współtworzenia tej dynamiki.

Działania ATD Czwarty Świat w Polsce skierowane do młodzieży (np. Karawana ATD) angażują obecnie około 50 młodych ludzi, z których zdecydowana większość pochodzi z biednych środowisk. W 2008 roku ci młodzi zaangażowali się w projekt z okazji 60 – tej rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka « Ona ma 60 lat, ja 20…no i co ? »

Lata 2009 i 2010 będą nowym etapem, mającym na celu zaangażowanie dorosłej młodzieży ze wszystkich środowisk w Polsce w działania obywatelskie z okazji Roku Europejskiego.

Projekt ten nie jest przeznaczony jedynie dla pokolenia między 20 a 30 rokiem życia : jest to projekt międzypokoleniowy. Zamierzeniem projektu jest by dorastająca młodzież wyszła na spotkanie dzieci (wolontariat, Tapori, Biblioteki uliczne) i dorosłych (dialog obywatelski na różnych etapach realizacji projektu).

Szczegóły projektu dotyczące 2009 roku :

W ciągu 2009 roku, ATD Czwarty Świat chciałby, by młodzi Polacy ze wszystkich środowisk, a szczególnie z tych biedniejszych przygotowywali się, uczyli, spotykali się z innymi zaangażowanymi i odpowiedzialnymi za całość obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Projekt składa się z dwóch części :

Część otwarta dla wszystkich młodych w przedziale wiekowym od 16 do 30 lat zatytułowana « Bądźmy tym pokoleniem ! Skończmy z nędzą! »

Część przeznaczona dla młodych Polaków, którzy przygotowują sie do zawodu pracowników socjalnych albo pedagogów (wspracie dla rodzin w trudnościach) zatytułowana « Bądźmy tym pokoleniem ! Wprowadźmy innowacje w pracy socjalnej !»

 

 

« Bądźmy tym pokoleniem ! Skończmy z nędzą! » składa się z pięciu ważnych etapów realizowanych w 2009 roku:

Etap 1 – koniec maja 2009 : uczestnictwo 6 młodych Polaków w europejskim spotkaniu młodych w międzynarodowym centrum ATD Czwarty Świat we Francji. W trakcie tego spotkania młodzi z całej Europy spróbują razem określić, w jaki sposób chcieliby tworzyć wraz z innymi obywatelskie działania w Europie w 2010 roku.

Etap 2 – lato 2009 : uczestnictwo młodych Polaków w europejskich workcampach (letnich warsztatach) solidarności

Etap 3 – koniec września 2009 : spotkanie młodych Polaków w Warszawie – wspólne szkolenie i wybór projektów do realizacji w Polsce w 2010 roku

Etap 4 – 17 października 2009 : uczestnictwo młodych w wydarzeniach towarzyszących obchodom Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem (szczególnie w Konwencie organizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich w Belwederze w Warszawie)

Etap 5 – grudzień 2009 : publikacja dokumentu w języku polskim przeznaczonego dla młodych z zaproszeniem do zaangażowania się w 2010 roku. Część tego dokumentu będzie zawierać teksty ojca Józefa Wrzesińskiego skierowane do młodzieży. Niektóre z tych tekstów były już publikowane we Francji, przede wszystkim w Zbiorze tekstów na Międzynarodowe Kolokwium « Demokracja wobec doświadczenia wykluczenia. Jaka jest aktualność myśli politycznej Józefa Wrzesińskiego ? » zorganizowanym przez Wydział Nauk Politycznych w Paryżu w grudniu 2008 r, (Odrzucić ubóstwo…myśl polityczna zrodzona z działania, Józef Wrzesiński, Wydawnictwo Cerf, 2007)

« Bądźmy tym pokoleniem ! Wprowadźmy innowacje w pracy socjalnej !» składa się z czterech ważnych etapów realizowanych w 2009 roku:

Etap 1 – maj 2009 ; rekrutacja 15 do 20 studentów z Polski do bycia liderami – koordynatorami projektu i spotkanie szkoleniowe

Etap 2 – lato 2009 : uczestnictwo kilku studentów z tej grupy w europejskich workcampach (letnich warsztatach) solidarności

Etap 3 – Od 22 do 26 listopada 2009 : uczestnictwo młodych studentów w międzynarodowym seminarium w Warszawie « Zagrożone dzieci, zagrożeni rodzice – Innowacje społeczno-wychowacze, wspieranie rodzicielstwa i walka z wykluczeniem: perspektywy w Polsce, Belgii, Francji i Niemczech w 2010r ».

Etap 4 – listopad 2009 – styczeń 2010: redakcja dokumentu na bazie materiałów z listopadowego seminarium. Dokument przeznaczony jest dla studentów pracy socjalnej i pedagogiki. Styczeń albo luty 2010 – publikacja tego dokumentu i dystrybucja na uniwersytetach i szkołach służb społecznych.

===============================================

Szczegóły projektu w 2010 :

W trakcie roku 2010, ATD Czwarty Świat będzie prowadziło swoje dotychczasowe projekty (Tapori, Biblioteki podwórkowe), w które będzie się starało zaangażować młodych, którzy dotychczas w nich nie uczestniczyli. Dwie sesje szkoleniowe dla nowych wolontariuszy zostaną zorganizowane na wiosnę 2010 roku.

Młodzi będą zaproszeni do zaangażowania się w wydarzenia proponowane przez EAPN (Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska) z okazji Europejskiego Roku (kampania « Pamiętniki odwagi » oraz « narodowy tydzień aktywności » – tytuły do potwierdzenia).

 

 

Również w 2010 roku część : « Bądźmy tym pokoleniem ! Skończmy z nędzą! » składa się z 5 ważnych etapów:  

Etap 1 – luty 2010 : spotkanie młodych Polaków w wybranym mieście – rozpoczęcie działań, przesłanie do młodzieży.

Etap 2 – Maj 2010 : zmobilizowanie młodzieży z okazji Dnia Europy (9 Maja 2010) w Warszawie i uczestniczenie młodych w międzynarodowej konferencji (25 Maja 2010) : « Czy Józef Wrzesiński ma coś do powiedzenia w Polsce, 30 lat po pojawieniu się książki « Polsko, jak troszczysz się o swoich najuboższych ? » ? »

Etap 3 – lato 2010 : uczestniczenie młodych w europejskich workcampach (letnich warsztatach) solidarności, albo w innych projektach

Etap 4 – październik 2010 : uczestniczenie młodych Polaków w marszu młodych w kierunku Brukseli i uczestniczenie młodych w wydarzeniach towarzyszących obchodom Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem zorganizowanych w Polsce, w Belgii oraz w innych krajach Europy.

Etap 5 – listopad – grudzień 2010 : ostateczna redakcja deklaracji młodych przed 2011 r. (Europejski Rok Wolontariatu) « Bądźmy tym młodym pokoleniem, które wraz ze starszymi skończy z nędzą w Europie i na całym świecie! »

Część «Bądźmy tym pokoleniem ! Wprowadźmy innowacje w pracy socjalnej !» składa się z pięciu ważnych etapów realizowanych w 2010 roku :

Etap 1 – marzec 2010 : uczestniczenie kilku studentów w międzynarodowym seminarium we Francji (poznanie innowacyjnych projektów francuskich)

Etap 2 – maj – czerwiec 2010 : wsparcie niektórych studentów w pisaniu prac magisterskich dotyczących innowacyjnych rozwiązań.

Etap 3 – lato 2010 : uczestniczenie niektórych studentów w europejskich projektach solidarności lub w stażach zorganizowanych w innowacyjnych strukturach w Europie.

Etap 4 – październik 2010 : uczestniczenie studentów w międzynarodowym seminarium w Poczdamie w Niemczech pt « Innowacje społeczno-wychowacze, wspieranie rodzicielstwa i walka z wykluczeniem: perspektywy w Polsce, Belgii, Francji i Niemczech po 2010r. »

Etap 5 – listopad – grudzień 2010 : ostateczna redakcja części dokumentu przeznaczonej dla młodych edukatorów i pracowników socjalnych w deklaracji młodych « Bądźmy tym młodym pokoleniem, które wraz ze starszymi skończy z nędzą w Europie i na całym świecie! »

 

Opis projektu

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *