Razem budujmy szkołę sukcesu dla każdego!

13 Marca 2012 rusza we Francji projekt porozumienia społecznego pod tytułem:

JAKA SZKOŁA DLA JAKIEGO SPOŁECZEŃSTWA?

RAZEM BUDUJMY SZKOŁĘ SUKCESU DLA KAŻDEGO!

l'ecole

Szkoła stała się miejscem wzmocnienia nierówności społecznych. Dla dzieci z najuboższych rodzin lata nauki w szkole są trudnym doświadczeniem, ze względu na niestabilną sytuację, złe warunki mieszkaniowe, stygmatyzujące bycie tym „gorszym”.

Jednak ich rodzice wiążą ze Szkołą znaczne nadzieje na wyjście z „zaklętego kręgu”, aby „(ich) dzieci nie musiały już przeżywać tego samego co było ich (rodziców) doświadczeniem”.

Członkowie ATD we Francji, zaalarmowani przez nasilanie się tych nierówności w szkole, zwrócili się z propozycją do wszystkich grup związanych ze Szkołą (związków zawodowych, rodziców uczniów, stowarzyszeń nauczycielskich), aby wspólnymi siłami zbudować Szkołę sukcesu dla każdego.

Podczas 2011 roku powstał we Francji komitet skupiający wszystkich partnerów (Stowarzyszenia rodziców (APEL, FCPE, PEEP), nauczycieli (SGEN-CFDT, SNES-FSU, SNUIPP-FSU, SNPDEN-Unsa), gremiów pedagogicznych (AMF, GFEN, ICEM-pédagogie Freinet, AGSAS)). W listopadzie ubiegłego roku zostały zorganizowane w Lyonie (Francja) sesje warsztatowe, które dały miejsce pogłębionej dyskusji o Szkole, prowadzonej na podstawie zestawienia doświadczeń i wiedzy nauczycieli, naukowców, rodziców, a zwłaszcza rodziców uczniów, którym doświadczenie dotkliwej biedy nie jest obce. Dyskusja ta wyłoniła także pewne wytyczne sformułowane poniżej.

Dostęp do wiedzy i kultury jest najważniejszym kluczem do wyeliminowania największego ubóstwa.
- Dostęp każdego i każdej do podstawowego prawa do edukacji (art. 26 Deklaracji Praw Człowieka) musi być umożliwiony wspólnymi siłami i poprzez wspólną mobilizację.
- Cała pedagogika opiera się na założeniu, że wszystkie dzieci są zdolne do uczenia się.
- Każdy wymiar pedagogiki powinien służyć budowaniu i poszanowaniu godności, jednakowej dla wszystkich.
- Dialog pomiędzy różnymi interesariuszami (rodzicami, gronem pedagogicznym i dziećmi) jest niezbędny, aby dzieci czyniły postępy.
- Aby wzmocnić osiąganie sukcesów, konieczne jest wprowadzenie do Szkoły etyki współpracy.
- Konieczne jest wprowadzenie przygotowania zawodowego, a następnie ustawicznego doskonalenia personelu szkolnego w rozwoju umiejętności nawiązywania relacji ze wszystkimi rodzicami oraz ze wszystkimi uczniami, jacy by oni nie byli.

W oparciu o powyższe punkty porozumienia oraz dzięki pracy wykonanej podczas „Warsztatów dla Szkoły”, wspomniany wyżej komitet partnerski zredagował porozumienie zawierające konkretne propozycje, umożliwiające zainicjowanie głębokich zmian, noszące tytuł: Razem budujmy szkołę sukcesu dla każdego !”

ATD Polska podejmuje działania, by wypracować podobne rozwiązania w realiach polskiej szkoły. W Polsce tez, zachęcamy do włączenia się w akcję „Razem budujmy szkołę sukcesu dla każdego !”

Komunikat ATD we Francji

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *