Przesłanie Prezesa Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat na rok 2016

CIJW-6021-006-004-Montreal-060523-slide-780x495

Rok 2015 był bardzo trudnym czasem dla tak wielu osób na całym świecie, ale my chcemy wkroczyć w ten nowy rok wzmocnieni również pozytywnymi, wyjątkowymi wydarzeniami przeżytymi w poprzednim roku, radościami i sukcesami, skromnymi czy niesamowitymi.

Wkraczając w nowy rok 2015, widzimy, że rok ten był naznaczony przemocą i tragediami, ale również był to wyjątkowy czas ze względu na przyjęcie przez międzynarodową społeczność Zrównoważonych Celów Rozwoju oraz Porozumienia ws. klimatu zawartego w Paryżu.

W 2015 r. w wielu krajach, szczególnie w Afryce i na Bliskim Wschodzie, codzienność naznaczona była przemocą. Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, rok 2015 mógł być pierwszym rokiem, kiedy liczba osób zmuszonych do opuszczenia swojego domu przekroczyła 60 mln w skali świata, a ponad milion osób przepłynęła Morze Śródziemne w celu szukania schronienia w krajach europejskich. Ubóstwo i nierówności wewnątrz państw i między państwami obok innych czynników znajdują się u podstaw cierpieniu tych ludzi.

Wiele państw czyni wysiłki, aby zapewnić schronienie i bezpieczeństwo osobom i rodzinom, które opuściły swoje domy i kraje. Ale istnieje pewne ryzyko, że państwa te będą tworzyć podziały, polegające na dzieleniu tych, którzy uciekli przed wojną od tych, którzy uciekli przed nędzą i konsekwencjami zmian klimatycznych.

W 2015 r., przyjmując Zrównoważone Cele Rozwoju oraz Porozumienie paryskie ws. klimatu, międzynarodowa społeczność stanęła wobec wyzwań przyszłości. Te ustalenia, mimo że mogłyby być bardziej ambitne i bardziej precyzyjne w kwestii ich finansowania, tworzą kierunki i ważne wytyczne dla budowania sprawiedliwości i pokoju.

W ramach tych międzynarodowych dyskusji, ATD Czwarty Świat nie szczędziło wszelkich starań aby głos najuboższej części ludzkości został usłyszany w celu uniknięcia podwójnej przemocy: tej, wynikającej z nędzy, wykluczenia i zmian klimatycznych, którym trzeba stawić czoła w pierwszej kolejności, jak i tej, wynikającej z polityki, którą prowadzi się bez angażowania tych właśnie najuboższych, co obraca się przeciwko nim.

Ruch ATD Czwarty Świat kładł nacisk w szczególności na to, aby bardziej nawiązywać do praw człowieka, zarówno jeśli chodzi o Porozumienie w Paryżu jak i Zrównoważone Cele Rozwoju. Podejście oparte na prawach człowieka, tak jak to określono w „Zasadach przewodnich dotyczących skrajnego ubóstwa i praw człowieka”, w zawartej tam rezolucji 21/11 z września 2012 roku, ma fundamentalne znaczenie dla założenia, żeby nie pozostawiać nikogo na uboczu.

Zwracamy jednocześnie szczególną uwagę na definicję skrajnego ubóstwa określonego w Zrównoważonych Celach Rozwoju. W istocie, skrajne ubóstwo jest tam zdefiniowane jako sytuacja, w której osoba żyje za mniej niż 1,25 dolara dziennie. Ta okrojona definicja nie bierze pod uwagę wielopłaszczyznowego aspektu ubóstwa ani wykluczenia społecznego i dyskryminacji, której ofiarami są najubożsi. W najbliższych latach, rozpoczynając od bieżącego, dołożymy starań, aby zastanowić się nad kwestią mierzenia ubóstwa przy wspólnej pracy osób żyjących w ubóstwie, badaczy oraz międzynarodowych organizacji w celu wypracowania lepszych metod pomiaru.

Dzisiejszym wyzwaniem dla państw, sektora prywatnego oraz wszystkich obywateli jest wprowadzenie w życie tych uzgodnień, a także prowadzenie spójnej polityki rozwoju ekonomicznego i społecznego dostosowując ją do zmian klimatycznych oraz mającej na celu „wykorzenienie ubóstwa w każdej formie i wszędzie na świecie”, tak jak to przewiduje Program Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 r.

W 2016 r., Ruch ATD Czwarty Świat będzie kontynuował zaangażowanie w środowiskach grup mniej uprzywilejowanych w celu umożliwienia im wniesienia swojego wkładu niezbędnego dla określenia wyzwań, które stoją przed naszym światem: prawo do życia na ziemi dla tysięcy rodzin przemieszczających się z powodu nędzy, wojny albo konsekwencji zmian klimatycznych, starania na rzecz pokoju we wszystkich krajach, walka z bezrobociem w społeczeństwach, gdzie zbyt duża liczba osób jest skazana na bezużyteczność, wprowadzenie w życie podstaw ochrony socjalnej w krajach, gdzie ekonomia nieformalna skazuje całe społeczności na życie w strachu przed jutrem, a przede wszystkim zapewnienie powszechnej edukacji dla wszystkich.

Towarzyszenie grupom osób żyjących w wielkim ubóstwie, tworzenie przestrzeni do dialogu między tymi osobami, władzami oraz partnerami społecznymi, podtrzymywanie wysiłków najuboższych, aby rodziny i społeczności pozostawały zjednoczone oraz nie pozostawianie nikogo z tyłu, oto klucz do tego, aby obietnice były spełniane, a społeczeństwa ewoluowały w stronę większej sprawiedliwości, godności i pokoju.

Najlepsze życzenia na rok 2016, dużo radości i pokoju.

Cassam Uteem

Voeux – Życzenia w języku francuskim

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *