Konsultacja ONZ – Udział osób żyjących w ubóstwie w decyzjach dotyczących ich życia

Na 23. sesji Rady Praw Człowieka ONZ (czerwiec 2013), specjalny sprawozdawca ds. skrajnego ubóstwa i praw człowieka, Magdalena Sepulveda, przedstawi sprawozdanie na temat podejścia do udziału osób żyjących w ubóstwie w decyzjach dotyczących ich życia.

Prawo do uczestnictwa znajduje swoje uzasadnienie w wielu międzynarodowych instrumentach prawnych, włączając :

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (art.25) Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (art. 13.1 i 15.1), Konwencję w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (art. 7), Konwencję o Prawach Dziecka (art. 12), Deklarację o prawie do rozwoju (art. 1,1, 2 i 8,2), Deklarację Praw Ludów Tubylczych (art. 5, 18, 19 i 41) oraz deklarację Milenijną (ust. 25).

Ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, wybiegającym daleko poza brak dochodów, włączając w to m.in. pozbawienie możliwości wyboru, zdolności i niemoc. Osoby doświadczające skrajnego ubóstwa żyją w błędnym kole niemocy, stygmatyzacji, dyskryminacji, wykluczenia społecznego i materialnego. Brak udziału w podejmowaniu decyzji jest więc funkcja definiowania i przyczyną ubóstwa a nie tylko jej skutkiem.

Uczestnictwo jest potwierdzeniem prawa każdej jednostki i grupy do wzięcia udziału w kierowaniu sprawami publicznymi jak również częściowym rozwiązaniem problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Polityka walki z ubóstwem i na rzecz rozwoju mają większe szanse na bycie skutecznymi, trwałymi, otwartymi i sprawiedliwymi, jeśli są wynikiem procesu współuczestnictwa.

Partycypacyjne metody są ważnymi narzędziami służącymi wzmocnieniu, odpowiedzialności równocześnie niosącymi kres cyklowi niedostatku i zależności społecznej osób żyjących w ubóstwie.

Celem raportu jest:

1) identyfikowanie przeszkód, jakim ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie muszą stawiać czoło aby umożliwić im sensowny i skuteczny udział w projektowaniu, realizacji i oceny polityki publicznej interwencji rozwojowych,

2) dostarczenie wytycznych na temat sposobu zwiększenia udziału osób żyjących w ubóstwie w politykę wewnętrzną, jak również w rozwój międzynarodowego.

Podczas gdy współudział ubogich uważany jest za jeden z podstawowych zasad podejścia opartego na poszanowaniu praw człowieka do rozwoju i ograniczaniu ubóstwa, niewiele uwagi poświęcono praktycznym i niezbędnym do zapewnienia znaczącej i skutecznej partycypacji osób żyjących w ubóstwie elementom.

Raport będzie starał się dodać więcej merytorycznej treści do ram normatywnych i kluczowych zasad, wyciągając wnioski z procesu uczestnictwa podejmowanych przez państwa na różnych poziomach, włączając w to służbę publiczną w wielu dziedzinach, w tym w usługach publicznych, mieszkalnictwie, interwencjach rozwojowych, programach socjalnych, pomocy społecznej i procesach tworzenia budżetu.

Specjalny Sprawozdawca ds. skrajnego ubóstwa i praw człowieka, Magdalena Sepulveda, zwraca się do państw, agend ONZ, krajowych instytucji praw człowieka, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, do osób żyjących w ubóstwie i cierpiących z powodu wykluczenia społecznego i innych zainteresowanych strony, aby wysyłać swoje opinie i sugestie, które będą traktowane jako istotny wkład do raportu.

Rada Praw Człowieka ONZ prosi o przesłanie opinii i sugestii drogą elektroniczną do Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka poprzez srextremepoverty@ohchr.org nie później niż dnia 14 grudnia 2012.

źródło: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/ParticipationOfPersonsLivingInPoverty.aspx

Tłumaczenie: Ruch ATD

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *