Klienci służb społecznych, wolontariusze, pracownicy socjalni i studenci nauk społecznych w poszukiwaniu dialogu (2009-2011)

Europejski Projekt 2009-2011: Klienci służb społecznych, wolontariusze, pracownicy socjalni i studenci nauk społecznych w poszukiwaniu dialogu:

Innowacje społeczno-wychowawcze,wspieranie rodzicielstwa i walka z wykluczeniem: perspektywy w Polsce, Belgii, Francji i Niemczech.


Głównym tematem tego projektu jest innowacyjna praktyka zawodowa w dziedzinie społeczno-wychowawczej, innowacyjne działania wspomagające rodziny z trudnościami wychowawczymi lub znajdujące się w sytuacji wykluczenia społecznego.

Projekt jest przede wszystkim spotkaniem, okazją do refleksji, zachętą dla studentów, młodych profesjonalistów i ich starszych kolegów. Uczestniczący w tym projekcie studenci nauk społecznych skoncentrują się na analizie badawczej innowacyjnych praktyk zawodowych. Akcent położony zostanie na znaczenie jakie może posiadać innowacja w ich przyszłej praktyce zawodowej, a ta rozwija się w kontekście europejskich zmian społecznych.

Jeśli chodzi o praktyków, spotkanie to ma na celu porównanie innowacyjnych działań społeczno-wychowawczych rozwijających się w rożnych krajach Europy. Mamy nadzieję, że będzie ono również okazją do zapoczątkowania nowych działań w oparciu o analizę potrzeb społeczności zmarginalizowanej.

Uczestnicy:

Zaangażowanie osób zaproszonych do projektu będzie zależeć od etapu na którym będzie się on znajdował:

- studenci pedagogiki społecznej i pracownicy naukowi
- studenci wyższych zawodowych szkół pracy socjalnej
- doświadczeni w interwencji społeczno-wychowawczej praktycy
- uczestnicy, analizowanych przez studentów, innowacyjnych projektów (praktycy, klienci, wolontariusze)
- decydenci polityczni na szczeblu krajowym i europejskim (zakańczająca projekt konferencja w Poczdamie).

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie odbywać się będzie w sposób indywidualny, w zależności od rodzaju, zakresu i dziedziny podejmowych działań przez daną osobę lub instytucję, od jej planów zawodowych lub szkoleniowych.

Projekt ten powstał z inicjatywy :

- Stowarzyszenia Haus Neudorf – Forum dla Wspólnej Europy, działającego w Brandenburgii
- Międzynarodowej organizacji pozarządowej Eurocef (European committee for home-based priority action for the child and the family) majacej status uczestnictwa przy Radzie Europy
- ATD Czwarty Świat Polska


Ten projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez cale życie – Projekty partnerskie Grundtviga” oraz przy wsparciu Biura Francusko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (OFAJ) i Biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *