Wspólnie myślimy i budujemy Europę bez ubóstwa i wykluczenia – rekomendacje dla UE

Co stwierdzają osoby żyjące w najtrudniejszej sytuacji, w przededniu nowej, pięcioletniej kadencji Komisji i Parlamentu Europejskiego? «Kraje europejskie odniosły porażkę, jeśli chodzi o najuboższe rodziny.» Potwierdza to wiele osób, między innymi Clara z Hiszpanii, której dom został zburzony w zeszłym roku, a obecnie mieszka z rodziną w ciężarówce.

up1

Delegaci ATD z kilku państw w Europie, zdecydowali się podjąć dialog z reprezentantami instytucji europejskich oraz innymi organizacjami pracującymi na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. 9 marca 2014 w ramach Europejskiego Uniwersytetu Powszechnego Czwarty Świat spotkali się wszyscy razem w Brukseli. Uczestnicy dyskutowali na warsztatach tematycznych oraz sesji plenarnej w celu wypracowania rekomendacji do walki z ubóstwem. Niezwykle ważnym aspektem tej próby nawiązania dialogu był proces przygotowawczy poprzedzający spotkanie. Zbyt często „partycypacyjne” spotkania okazują się być nieproduktywne ze względu na niedocenienie roli osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia w szukaniu ewentualnych rozwiązań problemu, a traktowanie ich jedynie jako źródło informacji o poziomie biedy w poszczególnych państwach czy regionach. Organizatorzy takich debat, dumni z podjęcia inicjatywy spotkania z osobami doświadczającymi ubóstwa, wysłuchują historii z życia uczestników, po czym sami debatują, wśrod grona decydentów, czy i w jaki sposób wykorzystać to, co usłyszeli w procesie zmiany prawa, nie dając tym samym szansy osobom najbardziej zainteresowanym na udział w proponowaniu rozwiązań czy też ich opiniowaniu. Taki schemat debaty nie powtórzył się na spotkaniu 5 marca 2014. W wielu przypadkach delegacje, które przybyły na spotkanie z kilku państw Europy, aby reprezentować osoby doświadczające ubóstwa, przygotowywały się od ponad roku. Prowadząc długie dyskusje wśród swoich grup, społeczności wypracowały kilka rekomendacji gotowych do zaprezentowania decydentom UE. Także wielu przedstawicieli instytucji europejskich poświęciło wiele czasu, aby przygotować się do spotkania i w sposób jasny wytłumaczyć istniejąca politykę UE. Zmieniło to tym samym całą dynamikę debaty, osoby miały traktować się poważnie i słuchać tego, co ma do powiedzenia druga strona.

up2

Na podstawie tej wymiany, ATD Czwarty Świat stworzyło dokument z rekomendacjami dla nadchodzącej kadencji europarlamentarzystów. Rekomendacje dotyczą m.in.:
- zapewnienia uznanego statusu prawnego wszystkim osobom mieszkającym na jej terytorium;
- zapewnienia systemu szkolnictwa oferującego jednakowe możliwości i jednakową jakość kształcenia dla wszystkich;
- przełożenia rekomendacja w sprawie „Gwarancji dla młodzieży” na dyrektywę wiążącą dla państw członkowskich;
- wspierania polityk na rzecz tworzenia godnych miejsc pracy, zwłaszcza na rynku lokalnym;
- wdrożenia dyrektywy w sprawie odpowiednich dla każdego środków utrzymania, która wprowadzi we wszystkich państwach członkowskich dostateczny dochód minimalny z uwzględnieniem wysokości kosztów mieszkaniowych;
- ratyfikacji Europejskiej Karty Społecznej;
- stworzenia stałej przestrzeni dla refleksji i dialogu z osobami doświadczającymi ubóstwa i innymi partnerami.

up

To doświadczenie pokazało, że przy zapewnieniu odpowiednich warunków oraz przy dobrej woli uczestników dialog między przedstawicielami instytucji europejskich i najuboższymi jest możliwy. Taka forma dialogu powinna stać się powszechnym narzędziem w walce z ubóstwem.

„Życie w ubóstwie i nędzy jest nie tylko nieludzkim, ale i poniżającym traktowaniem człowieka, które w pewnym momencie można porównać do tortur. Godność ludzka jest zagrożona”. Françoise Tulkens, była Sędzina i wiceprzewodnicząca Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Dokument w pełnej wersji do pobrania.

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *